Termékeink

SECAP ÉS KLÍMASTRATÉGIA

Az energiafogyasztás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 80%-a városi tevékenységhez kapcsolódik, így a települések klímavédelmi erőfeszítései kulcsfontossággal bírnak az éghajlatváltozás megfékezésének sikerében. A változó éghajlat jelei már most is megmutatkoznak és a jövőben minden bizonnyal erősödni fognak. Mivel e hatások erősen területspecifikusak, a helyi önkormányzatoknak döntő szerep jut azok enyhítésében. Míg a klímastratégia koncepcionális megalapozó tervdokumentumnak tekinthető, addig a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kulcsfontosságú konkrét intézkedéseket és projektjavaslatokat tartalmaz az éghajlatváltozás mérséklése és a várható következményekhez való alkalmazkodás érdekében. A klímastratégia és SECAP kidolgozásával lehetőséget biztosítunk az önkormányzatok számára, hogy tervszerű felkészülés révén, lehetőség szerint az anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazásával mérsékeljék a várható kedvezőtlen hatásokat és kiaknázzák a módosuló éghajlat révén adódó új lehetőségeket.

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA, OPERATÍV PROGRAM

A MEGÉRTI Kft. megalakulása óta tevékeny részt vállal országos, térségi és települési fejlesztési stratégiák, operatív programok, intézkedési és cselekvési tervek kidolgozásában és elkészítésében. Az érintett szakterületek széles spektrumot ölelnek fel: terület- és településfejlesztés, vidékfejlesztés, közlekedésfejlesztés, környezetvédelem, energetika, klímavédelem, gazdaság- és turizmusfejlesztés. Kiemelt termékünk az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), a Településfejlesztési Koncepció (TK) és a környezetvédelmi program. Jelentős tapasztalataink vannak stratégiai környezeti vizsgálatok (SKV), programértékelések kidolgozásában, a fejlesztési dokumentumok megalapozásában, minőségi fejlesztésében.

FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERV

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a települések közép távú stratégiai dokumentuma, amely térségi kitekintéssel, ágazatilag is koncentrálja a városok és térségeik fejlesztési elképzeléseit. A stratégiák hozzájárulnak a vidék-város szinergikus fejlődéséhez, a mindkét fél számára előnyös kölcsönkapcsolatok kialakításához, tényleges együttműködésekhez. A tervezés során éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk a helyi és térségi szereplők megszólítására, fejlesztési elképzeléseik megismerésére, az esetleges ellentmondások feloldására. A participáció révén olyan dokumentumok elkészítését vállaljuk, amelyek hosszabb távon segítik elő a várostérségek helyi erőforrásokra alapozott, dinamikus fejlődését.

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

A környezetvédelmi program jogszabályi előírások alapján egy térség, vagy település társadalmi, gazdasági, természeti rendszereinek környezeti elemek állapotára gyakorolt hatásait értékeli, és fogalmaz meg intézkedéseket a veszélyeztető és káros hatások mérséklésére, a jó állapot fenntartására vonatkozóan. Napjainkban, amikor egy település vonzerejének, tőkevonzó képességének javításában a tiszta környezet, a jobb elérhető életminőség egyre nagyobb szerephez jut, a környezetvédelmi program kiváló eszközként szolgál az önkormányzatok számára a települést érintő környezeti szempontok rendszerszintű áttekintésére, a környezetvédelmi mellett financiális szempontból is optimális megoldások azonosítására.

KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT, ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI REZILIENCIAVIZSGÁLAT / KLÍMAREZILIENCIA VIZSGÁLAT

A környezetre jelentős hatással lévő tevékenységek, fejlesztések környezetvédelmi engedélyének megszerzéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárást kell lefolytatni. Társaságunk portfóliójában szerepel a projektekhez kapcsolódóan előzetes vizsgálati dokumentáció, illetve környezeti hatástanulmány, környezeti elemzések készítése. Speciális szakterületünk az uniós forrásokból megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetében kötelezően elvárt éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatok készítése (átvilágítási és részletes vizsgálati dokumentáció is), amelyek módszertanának hazai adaptációját Társaságunk dolgozta ki.

AKCIÓTERÜLETI TERV

Az akcióterületi terv a stratégiákban meghatározott akcióterületek fejlesztését megalapozó, összehangolt megvalósítási tervdokumentum. A fejlesztés célja irányulhat városközponti vagy alközponti területek funkcióbővítésére, alulhasznosított, jellemzően barnamezős területek revitalizálására, vagy szegregált, illetve szegregációval veszélyeztetett területek rehabilitációjára. A tervezés során nagy hangsúlyt fektetünk az önkormányzat és a területhasználók közötti folyamatos kommunikációra, a gazdaság és a civil szereplők bevonására, amely mind a projektek megvalósítására, mind a monitoringjára kiterjed. A fenntarthatóság elveit nem csak a gazdasági szegmensre, hanem ugyan ilyen hangsúllyal a társadalmi és a környezeti aspektusra is alkalmazzuk.

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

A megvalósíthatósági tanulmány egy fontos döntéstámogató eszköz, amely lehetőséget nyújt a fejlesztési projektek különböző alternatíváinak összehasonlítására, bemutatja annak tartalmát és hatékony megvalósítását, s az üzemeltetés-fenntartás kereteit. Mind a projektgazda, mind a támogatói oldal számára megbízható és gyors döntéshozatalt kínál a fejlesztés megvalósításáról, támogatásáról. Több szakterületen (terület- és településfejlesztés, vidékfejlesztés, közlekedésfejlesztés, környezetvédelem, energetika, gazdaságfejlesztés) foglalkozunk megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek kidolgozásával.

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS, PÉNZÜGYI ELEMZÉS, ÜZLETI TERV

A megvalósíthatósági tanulmányok részeként kerül kidolgozásra a költség-haszon elemzés, amelynek feladata a projekt pénzügyi megtérülésének, fenntarthatóságának igazolása, s a döntéshozatal számára könnyen használható indikátorok szolgáltatása. Pénzügyi elemzési szolgáltatásokat számos területen vállalunk, melyek közül kiemelkedik a közlekedésfejlesztés és -szervezés, az energetika és a gazdaságfejlesztés.

IGÉNYFELMÉRÉS ÉS CÉLCSOPORTVIZSGÁLAT, PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY

A projektek között egyre inkább előtérbe kerülnek a valódi igényeken alapuló fejlesztések. Ennek alátámasztására cégünk az egyes projektekhez széles körű igényfelmérést és célcsoportvizsgálatot végez, a célcsoportokhoz leginkább illeszkedő kommunikációs eszközök alkalmazásával. Az igények, szükségletek és pályázati konstrukciók összehangolásával elősegítjük a települések fenntartható fejlesztését.

MARKETINGSTRATÉGIA ÉS –TERV

Marketingstratégiák és –tervek minden település számára kiemelkedő jelentőséggel bírnak. A stratégiák elősegítik a települések, fejlesztések pozícionálását, a tényleges és potenciális célcsoportok attitűdjeinek megismerését, a megfelelő marketingkommunikációs eszközök kiválasztását és alkalmazását. Társaságunk az önkormányzatokkal, projektgazdákkal közösen alakítja ki a stratégiákat, amelyek lehetnek ágazati- vagy fejlesztési fókuszúak.

PROGRAMÉRTÉKELÉS, STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT, HATÁSVIZSGÁLAT

Ex-ante, mid-term és ex-post értékelések, stratégiai környezeti vizsgálatok (SKV) készítésével, folyamatos tanácsadással támogatjuk a fejlesztési intézményrendszert. A stratégiákhoz és operatív programokhoz több szakterületen (terület- és településfejlesztés, közlekedésfejlesztés, vidékfejlesztés, környezetvédelem, energetika és gazdaságfejlesztés) készítünk értékeléseket, hatástanulmányokat.

PROJEKTÉRTÉKELÉS

A fejlesztési intézményrendszer (elsősorban az Irányító Hatóságok, Közreműködő szervezetek) számára végezzük a fejlesztési projektek szakmai és pénzügyi szempontú értékelését több szakterületen (terület- és településfejlesztés, közlekedésfejlesztés, vidékfejlesztés, környezetvédelem, energetika és gazdaságfejlesztés).

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

Szakembereink az európai uniós fejlesztési projektek támogatási kérelmeinek és projektdokumentációinak kidolgozásában az EU-csatlakozás óta aktívan dolgoznak. Kiemelt figyelmet fordítunk az európai uniós nagyprojektek (major projects) támogatási kérelmeinek kidolgozására, az Irányító Hatósággal, a Jaspers-szel és az Európai Bizottság képviselőivel történő kapcsolattartásra.

PARTNERSÉGI TERVEZÉS

A partnerségi tervezés önálló termékként is értelmezhető, amely elsősorban az önkormányzatok számára bír kiemelkedő fontossággal. A termék tulajdonképpen egy tanulási folyamat, amelynek során megismertetjük a településeket a térségi szereplőkkel folytatott kommunikáció leghatékonyabb módszereivel és eszközeivel. Ezek illeszkedhetnek egy-egy konkrét fejlesztési elképzelés kialakításához, de ugyan ilyen jelentőséggel bír a településfejlesztési döntések meghozatalában is.

TERÜLETI KUTATÁS, ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS

A fejlesztési intézményrendszer döntéseinek megalapozására készítünk kutatásokat, elemzéseket, amelyek segítik az országos, térségi és települési stratégiák kidolgozását, valamint a megfelelő szakpolitikai beavatkozások kialakítását.

VÁROSI ZÖLD FINANSZÍROZÁSI KERETRENDSZER

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiaiához (FVS) kapcsolódóan a 2021-2027-es időszak egyik legnagyobb kihívása lesz a zöld átállás menetrendjének megvalósítása, amelynek alapvető dokumentuma a város zöld finanszírozási keretrendszerének kidolgozása. A zöld fejlesztések meghatározása a taxonómirendelet célterületei mentén történik meg, nagy hangsúlyt helyezve, hogy az egyes beavatkozások milyen célok és mutatók mentén minősülnek zöldnek, az hogyan mérhető, valamint azok milyen volumenben, milyen forrásokból, milyen ütemezéssel valósulnak meg.

DIGITÁLIS AKCIÓTERV

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiaiához (FVS) kapcsolódóan a 2021-2027-es időszak jelentős kihívása lesz a digitális átállás menetrendjének megvalósítása, amelynek alapvető dokumentuma a városi digitális átállás akcióterv kidolgozása. A digitális fejlesztések meghatározása a Lechner Tudásközpont által publikált okos város stratégia módszertana alapján definiált okos város alrendszerek mentén történik meg, nagy hangsúlyt helyezve a digitális átállás monitoringjának megalapozására, a fejlesztések eredményességére és a működés hatékonyságára, valamint a pénzügyi hatásokra.

Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz: tervezési és modellezési feladatok egy sérülékeny városban a felhőszakadás okozta károk megelőzésének érdekébe című, WBGC-2021.3-2021-00039 Azonosítószámú projekt Összefoglaló szakmai jelentése, és a zárórendezvény előadásai érhetőek el honalpunkon kersztül.

Kapcsolat

E-mail: megertikft@megerti.hu

Telefonszám: +36-30-628-4788

Címünk: 1145 Budapest, Emília u. 46. Mf. 2.